Обуки 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули - Номотехнички правила

  • По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули во Клубот на пратеници.