Студиска посета на претставници од Секретаријатот за законодавство, Секретаријатот за европски прашања и собрание на Република Северна Македонија во Словенија и Црна Гора