• Родова еднаквост

  Posted February 6 by Администратор Админ

  Годишен извештај на Секретаријатот за законодавство за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2018 година   Лица за контакт Емил Димоски – координатор за еднакви можности на жените и мажитеe-mail: emil.dimoski@sz.gov.mk Ибадете Реџепи - заменичка на коо...

 • Родова еднаквост

  Posted July 13, 2018 by Администратор Админ

  Годишен извештај на Секретаријатот за законодавство за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите     Лица за контакт Емил Димоски – координатор за еднакви можности на жените и мажите e-mail: emil.dimoski@sz.gov.mk Ибадете Реџепи - заменичка на координато...

 • Понатaмошно зајакнување на институционалните и организационите

  Posted December 19, 2016 by Администратор Админ

  Проектот беше организиран од Секретаријатот за европски прашања, а Секретаријатот за законодавство беше носител на една од компонентите на Проектот. Партнери на проектот беа соодветни институции од Германија, Полска и Хрватска. Активности кои Секретаријатот ги реализирање, а произлегуваа од Твининг...