• Обуки 20ти и 27ми Септември - Номотехнички правила

  Posted October 8, 2018 by Администратор Админ

  По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 20ти и 2...

 • Работилница

  Posted June 1, 2018 by Администратор Админ

  Workshop on the public debt management law Mavrovo, Macedonia, march 15-16

 • Обуки 31 мај, 7 јуни, 21 јуни и 5 јули - Номотехнички правила

  Posted May 28, 2018 by Администратор Админ

  По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 31 мај, ...

 • Обука на 20.10-21.10 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 18.10-19.10

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Преговарачки вештини

 • Обука на 29.09-30.09 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 20.09-21.09

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Европско законодавство и институции

 • Обука на 02.06-03.06 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

 • Обука на 31.05-01.06 (Техники на Транспонирање)

  Posted December 27, 2016 by Администратор Админ

  Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.