Обуки 20ти и 27ми Септември - Номотехнички правила

  • По повод обврската произлезена од Стратегијата за реформа на јавната администрација, Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија со поддршка на Националниот демократски институт (НДИ) ќе реализира четири обуки за номотехнички правила при подготовка на правните акти на 20ти и 27ми Септември во Клубот на пратеници.