Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2017