Родова еднаквост

 • Годишен извештај на Секретаријатот за законодавство за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2018 година

   

  Лица за контакт

  Емил Димоски – координатор за еднакви можности на жените и мажите
  e-mail: emil.dimoski@sz.gov.mk

  Ибадете Реџепи - заменичка на координаторот за еднакви можности на жените и мажите
  e-mail: ibadete.redzepi@sz.gov.mk