Родова еднаквост

 • Годишен извештај на Секретаријатот за законодавство за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите

  Raport vjetor i organeve të administratës shtetërore mbi progresin e gjendjes së mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt

   

  Лица за контакт

  Емил Димоски – координатор за еднакви можности на жените и мажите

  e-mail: emil.dimoski@sz.gov.mk

  Ибадете Реџепи - заменичка на координаторот за еднакви можности на жените и мажите

  e-mail: ibadete.redzepi@sz.gov.mk