ПРАВИЛНИК-РЕШЕНИЕ-СЗ

  • - ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

    - РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА РАКОВОДНИТЕ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО