ТЕНДЕР ЗА РЕСЕРТИФИКАЦИЈА 9001:2015

  • ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
    [преку ЕСЈН со е-аукција]
    ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА РЕСЕРТИФИКАЦИЈА СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ
    МКС ЕН ИСО 9001:2015
    Скопје, ноември