Интерен оглас за унапредување на административни државни службе

 • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Македонија објавува интерен оглас за следните работни места:

  1. Работно место: Државен советник за економска политика.......................(1) извршител
  Звање: Државен советник УПР0101Б01000
  Ниво : Б1

  2. Работно место: Помошник раководител на сектор за економска политика .....................................................................................................................................................(1) извршител
  Звање: Помошник раководител на сектор УПР0101Б03000
  Ниво : Б3

  3. Работно место: Соработник за даночни, банкарски, девизни и царински прашања .............................................................................................................................................................................(1) извршител
  Звање: Соработник УПР0101В03000
  Ниво : В3

  4. Работно место: Соработник за образование, наука, култура и спорт...........................................................................................................................................(1) извршител
  Звање: Соработник УПР0101В03000
  Ниво : В3