ЗАКОН ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И АКТИ ВО РСМ

  • ЗАКОН ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ - Редакциски пречистен текст*  | Ligj I SHPALLJES SË LIGJEVE, TË RREGULLOREVE DHE TË AKTEVE TË TJERA NË  GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT  - Teksti i zbardhur e i redaktuar*