Интерен оглас за унапредување на административни државни службе

  • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Македонија објавува интерен оглас 01/2020 за унапредување на следниве работни места:

    1. Државен советник за организација на државната власт, локална самоуправа, администрација и информатичко општество, со шифра УПР0101Б01000, со звање државен советник........(1) извршител.

    2. Советник за земјоделство, животна средина, храна и ветеринарство со шифра УПР0101В01000, со звање советник, во Одделението за земјоделство, животна средина, храна и ветеринарство, во Секторот за економска политика........ (1) извршител.