Одлука за избор на кандидат за унапредување по интерен оглас 01

  • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Северна Македонија изврши избор по интерен оглас 01/2020 за унапредување на следново работно место:

    1. Раководител на сектор за финансиска политика, со шифра УПР0101Б02000, со звање раководител на сектор........................(1) извршител