Интерен оглас за унапредување на административни државни службе

  • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Северна Македонија објавува интерен оглас 01/2020 за унапредување на следниве работни места:

    1. Раководител на сектор за финансиска политика, со шифра УПР0101Б02000, со звање раководител на сектор........................(1) извршител

    2. Соработник за одбрана, внатрешни и надворешни работи и безбедност со шифра УПР0101В03000, со звање соработник........................(1) извршител.