Интерен оглас за унапредување на административни државни службе

  • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Северна Македонија објавува интерен оглас за унапредување на следниве работни места:

    1. Државен советник за економска политика, со шифра УПР0101Б01000, со звање државен советник........................(1) извршител

    2. Соработник за даночни, банкарски, девизни и царински прашања со шифра УПР0101В03000, со звање соработник, ниво, во Одделението за финансиски систем, Сектор за финансиски систем и економска политика........................(1) извршител.