Родова еднаквост | Barazi Gjinore

 • Годишен извештај на Секретаријатот за законодавство за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2018 година | Raport vjetor i Sekretariatit për Legjislacion për përparimin e gjendjes mbi mundësitë e barabarta të femrave dhe meshkujve për vitin 2018

  Лица за контакт | Personat për kontakt: 

  Емил Димоски – координатор за еднакви можности на жените и мажите
  e-mail: emil.dimoski@sz.gov.mk | Emil Dimoski - koordinator për mundësi të barabarta për femrat dhe meshkujt: emil.dimoski@sz.gov.mk

  Ибадете Реџепи - заменичка на координаторот за еднакви можности на жените и мажите
  e-mail: ibadete.redzepi@sz.gov.mk