Одлуки за избор на кандидати по интерен оглас бр. 01/2019 | Ven

  • Одлуки за избор на кандидати по интерен оглас бр. 01/2019 за унапредување на административен државен службеник | Vendime për zgjedhjen e kandidatëve në bazë të shpalljes interne nr. 01/2019 për avancimin e nëpunësit administrativ shtetëror