Исправка на интерен оглас за унапредување на административни |

 • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Македонија објавува исправка на интерен оглас за пополнување на следниве работни места: |
  Sekretariati për Legjislacion i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e publikon korrigjimin e shpalljes interne për plotësimin e vendeve të punës në vijim:

  1. Советник за даночни, банкарски, девизни и царински прашања, со шифра УПР 0101В01000 со звање советник во Одделението за финансиски систем, Сектор за финансиски систем и економска политика - 1 ( еден) извршител. |
  1. Këshilltar për çështje tatimore, bankare, valutore dhe doganore, me kodin UPR 0101B01000 me një këshilltar në Departamentin e Sistemit Financiar, Sektori për Financa...

  2. Советник за организација на државната власт, судство и надворешни работи УПР 0101В01000 со звање советник во Одделението за политички систем, Сектор за политички систем и човечки ресурси и одржлив развој - 1 (еден) извршител.

  Крајниот рок за пријавување на огласот е 27.01.2019 година.