Интерен оглас за унапредување на административни државни службе

  • Секретаријатот за законодавство на Влада на Република Македонија објавува интерен оглас за пополнување на следниве работни места:

    1. Советник за даночни, банкарски, девизни и царински прашања, со шифра УПР 0101В01000 со звање советник во Одделението за финансиски систем, Сектор за финансиски систем и економска политика - 1 ( еден) извршител.

    2. Советник за организација на државната власт, судство и надворешни работи УПР 0101В01000 со звање советник во Одделението за политички систем, Сектор за политички систем и човечки ресурси и одржлив развој - 1 (еден) извршител.

    Крајниот рок за пријавување на огласот е 27.01.2019 година.