Обука на 31.05-01.06 (Техники на Транспонирање)

  • Обука на 31.05-01.06 (Техники на Транспонирање)

    Trajnim më 31.5. - 1.6. (Teknikat e Transponimit)

    Техниките на транспонирање на Европското законодавството (acquis) во националното законодавство, со практични примери на пополнување на правните инструменти: Изјава на усогласеност и табели на коресподентност, како и обврски за следење на законодавната постапка во рамките на НПАА.

    Teknikat e Transponimit të Legjislacionit Europian (aquis) në legjislacionin nacional, me shembuj praktikë të plotësimit të instrumenteve ligjorë: Deklarata e pajtueshmërisë dhe tabelat e korrespodencës, si dhe detyrimet për të ndjekur procedurën legjislative në kuadër të PNАА.