Понатaмошно зајакнување на институционалните и организационите

 • Проектот беше организиран од Секретаријатот за европски прашања, а Секретаријатот за законодавство беше носител на една од компонентите на Проектот. Партнери на проектот беа соодветни институции од Германија, Полска и Хрватска.

  Активности кои Секретаријатот ги реализирање, а произлегуваа од Твининг проектот:

  - постојано учество во формираната меѓуресорска работна група за анализа на законодавната процедура и квалитет на законодавството (МЛЕГ)

  - изготвена Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за востановување на ознака на прописите на Европската унија во подзаконските прописи со кои се врши усогласување со правото на Европската унија и објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/16).

  - извршена ревизија (четврто издание) на Прирачникот за транспонирање на законодавството на ЕУ во законодавството на РМ, во насока на дополнување на истиот со полското и хрватското искуство, како и дополнување или измени во насока на вградување на нови искуства и согледувања кои произлегуваат од секојдневната работа при процесот на транспозиција.

  - одржување на обуки за 500 државни службеници за процесот на усогласување на законодавството согласно ревидираниот прирачник (почеток на април).

  - зајакнување на координацијата помеѓу СЕП и СЗ (известување по однос на правни акти пријавени во НПАА).

  Препораки од експертите

  Зголемување на бројот на вработените

  Намалување на обемот на работа на СЗ (односно давање на стручни мислења само по однос на правни акти , не и по информации).

  Projekti  ishte organizuar nga Sekretariati për Çështje Europiane, ndërsa Sekretariati i Legjislacionit ishte bartës i një prej komponentëve të Projektit. Partnerë të projektit ishin institucionet përkatëse nga Gjermania, Polonia dhe Kroacia.

  Aktivitete të cilat  Sekretariati i realizoi, që rrjedhin nga Twining Projekti:

  -          pjesëmarrje e përhershme në grupin punues ndërresor i krijuar për analizë të procedurës së legjislacionit   dhe kualitetin e legjislacionit (MLEG)

   

  -          Vendim i përgaditur për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për vendosjene  përcaktimit të rregulloreve të Bashkimit Europian në aktet nënligjore me të cilat bëhet harmonizimi  me të drejtën e Bashkimit Europian dhe i shpallur në (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.121/16).

   

  -          revizion i kryer ( botim i katërt) i Doracakut për transpozim të legjislacionit të BE-së në legjislacionin e RMV-së, në drejtim të plotësimit të së njejtit me përvojën poloneze dhe kroate, si dhe plotësim dhe ndryshim në drejtim të ndërtimit të përvojave dhe pamjeve të reja të cilat dalin nga puna e përditshme gjatë procesit të transpozimit.

   

  -          mbajtje të trajnimeve për 500 nëpunës shtetëror për procesin e harmonizimit të legjislacionit, në pajtueshmëri me doracakun e rishikuar( fillimi i prillit).

   

  -          përforcim i koordinimit ndërmjet SÇE-sëdhe SL-së (njoftim në lidhje me aktet juridike të paraqitura në NPAA).

   

                Rekomandime nga ekspertët

                Rritja e numrit të të punësuarve

                Zvogëlim i vëllimit të punës së SL-së  ( përkatësisht dhënie të mendimeve

                profesionale vetëm në lidhje me aktet ligjore, jo edhe për informacione).